fbpx

EP.10 PR Matter Coaching Call : กลยุทธ์สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ (Brand Awareness Booster)

พูดคุยกันสด ๆ ในประเด็น กลยุทธ์สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ (Brand Awareness Booster) เวลา 20.30-21.30 น. กับ ปริญญา ชุมรุม และ สราวุธ บูรพาพัธ สองผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและการสื่อสาร

กลยุทธ์สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ (Brand Awareness Booster)

– การรับรู้แบรนด์หรือตราสินค้า คืออะไร

– ประโยชน์ของการสร้างการรับรู้แบรนด์หรือตราสินค้า

– ลำดับขั้นการตัดสินใจของผู้บริโภค

– เทคนิคและกลวิธีสร้างการรับรู้แบรนด์หรือตราสินค้า

ติดตามรับชมและฟังย้อนหลัง ได้ที่

Youtube : https://www.youtube.com/user/prmatter

Facebook : https://www.facebook.com/prmatter

Podcast : https://podcasts.apple.com/us/podcast/prmatter/id1598084129

coaching call

Leave a Reply

Your email address will not be published.