fbpx

นิยามข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

PRmatter.com จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฏหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์การทำงานของ PRmatter.com ที่เป็น โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

  • อีเมล
  • ชื่อสกุล
  • เบอร์โทรศัพท์
  • เพศ
  • และอื่น ๆ

PRmatter.com ไม่มีการเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของท่านในระบบ

ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงานของ PRmatter.com นี้ หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว ระบบจะไม่สามารถทำงานโดยสมบูรณ์ ผู้ใช้เป็นผู้เลือกได้ว่าจะบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใด และยินดีจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นหรือไม่

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

PRmatter.com ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยความสมัครใจของผู้ใช้เท่านั้น โดยการลงทะเบียนใช้ PRmatter.com จะถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและอนุญาติให้ระบบจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นได้ตามวัตถุประสงค์

ข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านเว็บ PRmatter.com และ PRmatter.com ได้รวบรวมไว้ทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับ อนุญาต และตกลงว่า เป็นสิทธิและกรรมสิทธิของ PRmatter.com และ PRmatter.com สามารถใช้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารดังกล่าว เพื่อจัดส่งข้อมูลหรือติดต่อสื่อสารกับท่านได้

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

PRmatter.com จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ

PRmatter.com จะไม่ดำเนินการอื่นใดแตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ เว้นแต่ มีกฏหมายบัญญัติให้กระทำ หรือมีหนังสือร้องขอที่สามารถปฏิบัติได้ตามกฏหมาย เช่น เพื่อความจำเป็นในการป้องกันด้านสุขภาพและโรคติดต่ออันตราย

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

PRmatter.com จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อได้รับความยินยอมจากท่านตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น นอกจากนี้ PRmatter.com อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฏหมาย เช่น การพิจารณาคดีของศาลและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

PRmatter.com ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน PRmatter.com จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับ และป้องกันการเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย โดยมีระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาการใช้งาน PRmatter.com เพื่อให้ระบบทำงานได้โดยสมบูรณ์ ทั้งนี้เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษา และไม่มีเหตุให้ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไป PRmatter.com จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อสื่อสารของท่านสูญหาย หรือได้รับความเสียหาย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดๆ ซึ่งรวมถึง การจารกรรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) PRmatter.com สงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดในกรณีดังกล่าว โดยไม่ต้องรับผิดต่อความสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ได้แก่ สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม, สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิในการลบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฏหมาย

ท่านสามารถติดต่อ PRmatter.com เพื่อให้ดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และจะแจ้งผลตามคำร้อง ภายใน 30
วัน หากพบการรั่วไหมของข้อมูล ทาง PRmatter.com จะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบภายใน 72 ชั่วโมง

การแสดงความคิดเห็น

เมื่อบุคคลได้แสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์ PRmatter.com จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่แสดงความคิดเห็นเหล่านั้น รวมทั้งรายละเอียดของ IP address และเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อป้องกันการสแปมข้อความ

นอกจากนี้ การแสดงอีเมลและภาพแสดงตัวตนของบุคคล จะต้องเป็นไปตามนโยบายส่วนบุคคลของผู้ให้บริการ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://automattic.com/privacy/ หลังจาก PRmatter.com ได้อนุมัติข้อความแสดงความคิดเห็นแล้ว ภาพแสดงตัวตนและอีเมลของท่านจะปรากฎให้บุคคลอื่นได้เห็นในข้อความแสดงความคิดเห็นนั้น ๆ

สื่อและการเผยแพร่

กรณีที่บุคคลอัพโหลดภาพมายังเว็บไซต์ ขอความกรุณาหลีกเลี่ยงการฝังข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง เนื่องจากบุคคลอื่นสามารถที่จะดาวน์โหลดภาพเหล่านั้นจากเว็บไซต์และตรวจสอบถึงแหล่งที่ตั้งของภาพถ่ายนั้นได้

การสมัครและยกเลิกรับข่าวสาร สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ

เมื่อท่านสมัครสมาชิก ท่านสามารถเลือกรับหรือไม่รับข่าวสารจาก PRmatter.com ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ท่านให้ไว้กับ PRmatter.com ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเลือกรับข่าวสารและต่อมาไม่ต้องการรับข่าวสาร ท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสาร (Unsubscribe) ได้จากอีเมล์ข่าวสารที่ได้รับ

Cookies

กรณีที่บุคคลได้แสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์ บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลชื่อและอีเมลในระบบ cookies ของเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูลในครั้งต่อไป เมื่อท่านต้องการแสดงความคิดเห็นในข้อความอื่น ๆ โดยบันทึกข้อมูลไว้อย่างน้อย 1 ปี

กรณีที่บุคคลลงทะเบียนเข้าใช้งาน บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลชั่วคราวเมื่อท่านได้ยอมรับตามเงื่อนไขนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ระบบจะไม่บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและจะลบทิ้งเมื่อท่านปิดเว็บเบราว์เซอร์

กรณีที่บุคคลลงทะเบียนเข้าใช้งาน บริษัทฯ จะเก็บข้อมูล cookies ตามที่ท่านได้ยอมรับตามเงื่อนไขนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าใช้จะบันทึกไว้อย่างน้อย 2 วัน ส่วนการใช้งานส่วนอื่น ๆ จะบันทึกไว้อย่างน้อย 1 ปี แต่หากท่านเลือกให้ระบบจดจำข้อมูลการเข้าใช้งาน หรือ “Remember Me” จะถูกบันทึกไว้อย่างน้อย 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ เมื่อออกจากระบบ ข้อมูลการเข้าใช้งานจะถูกลบทิ้งออกทันที

ทั้งนี้ PRmatter.com ใช้ Facebook Login หากท่านใช้งานและเข้าระบบผ่าน Facebook Login ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการเก็บในระบบของ Facebook

นอกจากนี้ เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อสื่อสารของท่าน และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ PRmatter.com โดยเคร่งครัด และท่านตกลงว่า ท่านจะไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลอื่น

PRmatter.com จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อสื่อสารของท่าน ภายใต้กฎหมาย โดยใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล

หากท่านประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือช่องทางการติดต่อสื่อสารในส่วนที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ท่านสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองในเมนูสมาชิก แต่หากท่านประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ท่านสามารถติดต่อทีมงาน เพื่อแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกเป็นการเฉพาะตามรายละเอียดด้านล่าง

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และช่องทางการติดต่อ

บริษัท มาร์เก็ต-คอมส์ จำกัด
12/123 หมู่บ้านวิชั่นวิลล์ 5 ซอยสามัคคี 34
ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 062-661-6663
นายสมชาย ยืนยงวรรณโชติ
thaiprmatter@gmail.com