fbpx

Turkey (ตุรกี) ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น Türkiye (ออกเสียงว่า ตุร์-คิ-เยย์)

องค์การสหประชาชาติยอมรับการเปลี่ยนชื่อประเทศตุรกีอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยใช้ชื่อใหม่ในภาษาอังกฤษว่า Türkiye อ่านออกเสียงว่า tur-key-YAY หรือ ตุร์-คิ-เยย์

PR Matter

3 June 2022