fbpx

กรมพลศึกษา’ จัดประกวดออกกำลังกายด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุในแบบออนไลน์

ปี 2565 ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” อย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้กรมพลศึกษา ยิ่งมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ทำให้สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุออกกำลังกายด้วยกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชน ซึ่งนอกจากจะช่วยอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นแล้ว ยังช่วยสร้างแรงจูงใจให้ผู้สูงอายุหันมาสนใจดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายในรูปแบบที่ตนเองคุ้นเคยให้ได้ผลดีต่อสุขภาพและสมรรถภาพทางกายเพิ่มมากขึ้น

PR Matter

1 April 2022