fbpx

6 ทางรอดธุรกิจยุคโควิด

6 ทางรอดธุรกิจยุคโควิด เปิดผลสำรวจ “ASEAN SME Transformation Study 2020 ชี้ ธุรกิจให้ความสำคัญในการลงทุนด้านเทคโนโลยี จะช่วยธุรกิจในช่วงโควิด คิดเป็น ร้อยละ 64 ธุรกิจ SMEs ในภูมิภาคอาเซียน ส่วนไทย สูงถึงร้อยละ 71

PR Matter

22 July 2021