fbpx

B Corporation มาตรฐานใหม่ของภาคธุรกิจ

แนวคิดการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน หรือ ESG ย่อมาจาก Environment, Social, และ Governance กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในปัจจุบัน รวมทั้งได้รับความนิยมจากนักลงทุนทั่วโลก เพราะเป็นแนวคิดที่นักลงทุนใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน โดยจะให้ความสำคัญกับองค์กรธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และบรรษัทภิบาล

  • Environment เป็นหลักเกณฑ์ที่คำนึงถึงในด้านความรับผิดชอบของบริษัทต่อสิ่งแวดล้อม
  • Social เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้วัดว่าบริษัทมีการจัดการความสัมพันธ์และมีการสื่อสาร กับ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders)
  • Governance เป็นหลักการที่ใช้วัดว่าบริษัทมีการจัดการบริการความสัมพันธ์ในเชิงการกำกับดูแลอย่างไร เพื่อให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย

ดังนั้น การนำแนวคิด ESG เข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร ไม่เพียงแต่จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ และสะท้อนบทบาทความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย แต่ยังช่วยพัฒนาธุรกิจองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้อีกด้วย

ล่าสุด B Lab องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีจุดประสงค์ในการช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ สร้างสมดุลระหว่างการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่มีความหมายและสร้างระบบเศรษฐกิจที่คำนึงถึงส่วนรวม เป็นธรรม และยั่งยืน ได้ให้การรับรองแก่ภาคธุรกิจทั่วโลกในชื่อ B Corporation โดยปัจจุบัน B Lab ได้รับรองธุรกิจกว่า 4,843 แห่งทั่วโลก ซึ่งรวมถึงธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 34 แห่ง

b corporation

การรับรองให้เป็น B Corporation มีความสำคัญอย่างไร?

ธุรกิจที่ได้รับการรับรองให้เป็น B Corporation จะถือว่าเป็นธุรกิจที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานสูงสุดของการดำเนินงานและการใส่ใจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Environmental Performance) บรรษัทภิบาลโปร่งใส ตรวจสอบได้ (Transparent) และมีความรับผิดชอบ (Accountability) โดยที่คุณสมบัติเหล่านี้จะถูกวัดตามเกณฑ์มาตรฐานของการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (B Impact Assessment) ทั้งในแง่การดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ประกอบด้วย ด้านบรรษัทภิาล (Governance) ด้านแรงงาน (Workers) ด้านลูกค้า (Customers) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) และด้านชุมชน (Community)

ตัวอย่างองค์กรที่ได้รับการรับรอง B Corporation

เพเพ้อร์ แอนด์ เพจ (PAPER & PAGE) ดิจิทัลเอเจนซี่แห่งแรกในไทยที่ได้รับการรับรองเป็น B Corp ดิจิทัลเอเจนซี่ใจกลางกรุงเทพมหานครที่มีมาตรฐานสูงสุดด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด ESG

บริษัท เพเพ้อร์ แอนด์ ​เพจ (ประเทศไทย) จำกัด ได้กลายเป็นดิจิทัลเอเจนซี่แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับ การรับรองให้เป็น B Corp (B Corp Certification) โดยที่การรับรองนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในความสำเร็จของ เพเพ้อร์ แอนด์ เพจ เนื่องจากปีนี้ทางบริษัทเองได้ฉลองครบรอบ 5 ปี

การได้รับการรับรองครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าธุรกิจในประเทศไทยหลาย ๆ ที่ได้ยึดถือ และปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) ด้านสังคม (Social) และ ด้านบรรษัทภิบาล (Governance) อย่างเคร่งครัด และเมื่อไม่นานมานี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยว่า S&P Global Sustainability Awards ได้จัดให้ธุรกิจไทย 41 ธุรกิจติดอันดับด้านความยั่งยืน ซึ่งถือว่าประเทศไทยมีบริษัทที่ติดอันดับมากเป็นอันดับ 4 ของโลก

การวิเคราะห์ B Corporation ของ เพเพ้อร์ แอนด์ เพจ

เพเพ้อร์ แอนด์ เพจ ได้รับคะแนนทั้งหมด 82.7 คะแนน ซึ่งสูงกว่าคะแนนของภาคธุรกิจทั้งหมด ซึ่งมีค่ามัธยฐานอยู่ที่ 50.9 คะแนน โดยบริษัทที่จะได้รับการรับรองจะต้องมีคะแนนสูงกว่า 80 คะแนน ทั้งนี้ สามารถดูรายงานเต็มได้ที่นี่

b corporation
Robert Woodrich

โรเบิร์ต วู้ดริช (Robert Woodrich) ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่า การรับรองครั้งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนทิศทางครั้งสำคัญของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทย

“การแพร่ระบาดของโควิด 19 เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้หลาย ๆ ธุรกิจทั่วโลกหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความทั่วถึงและเป็นธรรม รวมไปถึงการลงทุนแบบยั่งยืน โดยพวกเราเห็นโอกาสในการสนับสนุนโครงการที่มีทัศนคติและแนวทางเหมือนกับเรา ซึ่งหมายถึงโครงการที่ให้ความสนใจที่จะผลักดันเศรษฐกิจที่มีความทั่วถึง เป็นธรรม และการลงทุนแบบยั่งยืนนั่นเอง”

นอกเหนือจาก เพเพ้อร์ แอนด์ เพจ ยังมีบริษัทอื่น ๆ ในไทยที่ได้เป็น B Corporation เช่น บริษัท แจสเบอร์รี่ จำกัด ผู้ผลิตข้าวออร์แกนิก บริษัท แรพพิด เอเชีย จำกัด ธุรกิจที่ปรึกษาวิจัยด้านการตลาด และ บริษัท ดานอน สเปเชียลไลซ์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัทลูกของ บริษัท ดานอน จำกัด

เกี่ยวกับเพเพ้อร์ แอนด์ เพจ

เพเพ้อร์ แอนด์ เพจ มุ่งมั่นที่จะให้บริการแบบมืออาชีพระดับสากลทั้งด้านสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ การตลาดดิจิทัล และการออกแบบเว็บไซต์ เอเจนซี่ของเรามีความเชี่ยวชาญในการทำงานกับองค์กรเพื่อสังคม องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนหนุนจากภาครัฐ ที่ต้องการรู้ข้อมูลเชิงลึกและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เนื่องจากเราปฏิบัติงานในภูมิภาคนี้ ทางเราจึงมีความรู้และความเชี่ยวชาญในภูมิภาคนี้เป็นอย่างดี และเชื่อว่ามันเป็นหน้าที่ของเราที่จะควบคุมกลไกทางการตลาดของเอเจนซี่เพื่อผลประโยชน์ของสังคม และเพื่อสนับสนุนโปรเจกต์ขององค์กรที่สุจริตและน่าเชื่อถือ

b corporation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *