fbpx

International Day for Tolerance

องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนด วันแห่งการยอมรับความคิดเห็นสากล (International Day for Tolerance) เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจร่วมกันในวัฒนธรรมและสังคมต่าง ๆ ซึ่งประเด็นนี้อยู่ในกฎบัตรสหประชาชาติ และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ซึ่งมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นในทุกยุคสมัย โดยเฉพาะเรื่องการใช้ความรุนแรงและความขัดแย้งอันเป็นเรื่องพื้นฐานที่ไม่มีใครต้องการในการดำรงชีวิตของมนุษย์

PR Matter

7 November 2021