fbpx

World Tsunami Awareness Day

เมื่อปี 2015 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ได้กำหนดให้ทุกวันที่ 5 พฤศจิกายน เป็นวันตระหนักรู้ภัยสึนามิโลก (World Tsunami Awareness Day) เพื่อให้แต่ละประเทศ องค์กรท้องถิ่นและนานาชาติ รณรงค์สร้างการรับรู้และแบ่งปันนวัตกรรมหรือแนวทางในการลดความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยสึนามิ

PR Matter

6 November 2021