fbpx

World Science Day for Peace and Development

ทุกวันที่ 10 พฤศจิกายน องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้เป็น วันวิทยาศาสตร์สากลเพื่อสันติภาพและการพัฒนา (World Science Day for Peace and Development) เพื่อสร้างความตระหนักต่อบทบาทสำคัญของวิทยาศาสตร์ในสังคมและสร้างการมีส่วนร่วมในประเด็นวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคตของกลุ่มสาธารณชนวงกว้าง

PR Matter

7 November 2021