fbpx

National Events

November 2022

วันลอยกระทง

ลอยกระทง เป็นประเพณีที่สำคัญเก่าแก่ของไทย ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ซึ่งอยู่ ในช่วงน้ำหลาก มีที่มาจากพิธีกรรมเกี่ยวกับ “น้ำ” ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตวัฒนธรรมของคนไทย ถึงแม้จุดมุ่งหมายหรือความเชื่อในการลอยกระทง จะมีความแตกต่างกัน แต่ความหมายที่เหมือนกัน ของประเพณีนี้คือ การแสดงออกถึง “ความกตัญญ” รู้จักสำนึกถึงคุณของน้ำ ...
19 Nov
All Day
November 2023

วันลอยกระทง

ลอยกระทง เป็นประเพณีที่สำคัญเก่าแก่ของไทย ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ซึ่งอยู่ ในช่วงน้ำหลาก มีที่มาจากพิธีกรรมเกี่ยวกับ “น้ำ” ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตวัฒนธรรมของคนไทย ถึงแม้จุดมุ่งหมายหรือความเชื่อในการลอยกระทง จะมีความแตกต่างกัน แต่ความหมายที่เหมือนกัน ของประเพณีนี้คือ การแสดงออกถึง “ความกตัญญ” รู้จักสำนึกถึงคุณของน้ำ ...
19 Nov
All Day
November 2024

วันลอยกระทง

ลอยกระทง เป็นประเพณีที่สำคัญเก่าแก่ของไทย ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ซึ่งอยู่ ในช่วงน้ำหลาก มีที่มาจากพิธีกรรมเกี่ยวกับ “น้ำ” ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตวัฒนธรรมของคนไทย ถึงแม้จุดมุ่งหมายหรือความเชื่อในการลอยกระทง จะมีความแตกต่างกัน แต่ความหมายที่เหมือนกัน ของประเพณีนี้คือ การแสดงออกถึง “ความกตัญญ” รู้จักสำนึกถึงคุณของน้ำ ...
19 Nov
All Day
November 2025

วันลอยกระทง

ลอยกระทง เป็นประเพณีที่สำคัญเก่าแก่ของไทย ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ซึ่งอยู่ ในช่วงน้ำหลาก มีที่มาจากพิธีกรรมเกี่ยวกับ “น้ำ” ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตวัฒนธรรมของคนไทย ถึงแม้จุดมุ่งหมายหรือความเชื่อในการลอยกระทง จะมีความแตกต่างกัน แต่ความหมายที่เหมือนกัน ของประเพณีนี้คือ การแสดงออกถึง “ความกตัญญ” รู้จักสำนึกถึงคุณของน้ำ ...
19 Nov
All Day
November 2026

วันลอยกระทง

ลอยกระทง เป็นประเพณีที่สำคัญเก่าแก่ของไทย ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ซึ่งอยู่ ในช่วงน้ำหลาก มีที่มาจากพิธีกรรมเกี่ยวกับ “น้ำ” ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตวัฒนธรรมของคนไทย ถึงแม้จุดมุ่งหมายหรือความเชื่อในการลอยกระทง จะมีความแตกต่างกัน แต่ความหมายที่เหมือนกัน ของประเพณีนี้คือ การแสดงออกถึง “ความกตัญญ” รู้จักสำนึกถึงคุณของน้ำ ...
19 Nov
All Day
November 2027

วันลอยกระทง

ลอยกระทง เป็นประเพณีที่สำคัญเก่าแก่ของไทย ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ซึ่งอยู่ ในช่วงน้ำหลาก มีที่มาจากพิธีกรรมเกี่ยวกับ “น้ำ” ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตวัฒนธรรมของคนไทย ถึงแม้จุดมุ่งหมายหรือความเชื่อในการลอยกระทง จะมีความแตกต่างกัน แต่ความหมายที่เหมือนกัน ของประเพณีนี้คือ การแสดงออกถึง “ความกตัญญ” รู้จักสำนึกถึงคุณของน้ำ ...
19 Nov
All Day
November 2028

วันลอยกระทง

ลอยกระทง เป็นประเพณีที่สำคัญเก่าแก่ของไทย ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ซึ่งอยู่ ในช่วงน้ำหลาก มีที่มาจากพิธีกรรมเกี่ยวกับ “น้ำ” ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตวัฒนธรรมของคนไทย ถึงแม้จุดมุ่งหมายหรือความเชื่อในการลอยกระทง จะมีความแตกต่างกัน แต่ความหมายที่เหมือนกัน ของประเพณีนี้คือ การแสดงออกถึง “ความกตัญญ” รู้จักสำนึกถึงคุณของน้ำ ...
19 Nov
All Day
November 2029

วันลอยกระทง

ลอยกระทง เป็นประเพณีที่สำคัญเก่าแก่ของไทย ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ซึ่งอยู่ ในช่วงน้ำหลาก มีที่มาจากพิธีกรรมเกี่ยวกับ “น้ำ” ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตวัฒนธรรมของคนไทย ถึงแม้จุดมุ่งหมายหรือความเชื่อในการลอยกระทง จะมีความแตกต่างกัน แต่ความหมายที่เหมือนกัน ของประเพณีนี้คือ การแสดงออกถึง “ความกตัญญ” รู้จักสำนึกถึงคุณของน้ำ ...
19 Nov
All Day
November 2030

วันลอยกระทง

ลอยกระทง เป็นประเพณีที่สำคัญเก่าแก่ของไทย ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ซึ่งอยู่ ในช่วงน้ำหลาก มีที่มาจากพิธีกรรมเกี่ยวกับ “น้ำ” ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตวัฒนธรรมของคนไทย ถึงแม้จุดมุ่งหมายหรือความเชื่อในการลอยกระทง จะมีความแตกต่างกัน แต่ความหมายที่เหมือนกัน ของประเพณีนี้คือ การแสดงออกถึง “ความกตัญญ” รู้จักสำนึกถึงคุณของน้ำ ...
19 Nov
All Day
November 2031

วันลอยกระทง

ลอยกระทง เป็นประเพณีที่สำคัญเก่าแก่ของไทย ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ซึ่งอยู่ ในช่วงน้ำหลาก มีที่มาจากพิธีกรรมเกี่ยวกับ “น้ำ” ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตวัฒนธรรมของคนไทย ถึงแม้จุดมุ่งหมายหรือความเชื่อในการลอยกระทง จะมีความแตกต่างกัน แต่ความหมายที่เหมือนกัน ของประเพณีนี้คือ การแสดงออกถึง “ความกตัญญ” รู้จักสำนึกถึงคุณของน้ำ ...
19 Nov
All Day
November 2032

วันลอยกระทง

ลอยกระทง เป็นประเพณีที่สำคัญเก่าแก่ของไทย ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ซึ่งอยู่ ในช่วงน้ำหลาก มีที่มาจากพิธีกรรมเกี่ยวกับ “น้ำ” ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตวัฒนธรรมของคนไทย ถึงแม้จุดมุ่งหมายหรือความเชื่อในการลอยกระทง จะมีความแตกต่างกัน แต่ความหมายที่เหมือนกัน ของประเพณีนี้คือ การแสดงออกถึง “ความกตัญญ” รู้จักสำนึกถึงคุณของน้ำ ...
19 Nov
All Day
November 2033

วันลอยกระทง

ลอยกระทง เป็นประเพณีที่สำคัญเก่าแก่ของไทย ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ซึ่งอยู่ ในช่วงน้ำหลาก มีที่มาจากพิธีกรรมเกี่ยวกับ “น้ำ” ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตวัฒนธรรมของคนไทย ถึงแม้จุดมุ่งหมายหรือความเชื่อในการลอยกระทง จะมีความแตกต่างกัน แต่ความหมายที่เหมือนกัน ของประเพณีนี้คือ การแสดงออกถึง “ความกตัญญ” รู้จักสำนึกถึงคุณของน้ำ ...
19 Nov
All Day
No event found!
Load More