fbpx
science

World Science Day for Peace and Development

ทุกวันที่ 10 พฤศจิกายน องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้เป็น วันวิทยาศาสตร์สากลเพื่อสันติภาพและการพัฒนา (World Science Day for Peace and Development) เพื่อสร้างความตระหนักต่อบทบาทสำคัญของวิทยาศาสตร์ในสังคมและสร้างการมีส่วนร่วมในประเด็นวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคตของกลุ่มสาธารณชนวงกว้าง

การนำวิทยาศาสตร์มาเป็นเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน หรือ สังคม เป็นเป้าหมายสำคัญ เพื่อช่วยให้สาธารณชนได้รับรู้ข้อมูลการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง และให้เน้นย้ำถึงบทบาทของนักวิทยาศาสตร์ที่มีส่วนสำคัญในการศึกษาและสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์ต่าง ๆ และความเปราะบางที่อาจจะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของวันนี้ เพื่อ

 1. สร้างการตระหนักรู้ต่อบทบาทของวิทยาศาสตร์เพื่อสังคมสันติสุขและยั่งยืน
 2. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างชาติและนานาชาติในการแบ่งปันองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ
 3. ย้ำพันธสัญญาระหว่างชาติและนานาชาติในการนำวิทยาศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ต่อสังคม
 4. กระตุ้นความสนใจให้เกิดการสนับสนุนต่อความพยายามด้านวิทยาศาสตร์ที่กำลังมีความท้าทายเพิ่มมากขึ้น

สำหรับปี 2021 นับเป็นครั้งที่ 20 ของ วันวิทยาศาสตร์สากลเพื่อสันติภาพและการพัฒนา ประเด็นการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ กลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลต่อพันล้านชีวิตบนโลก ดังนั้น ในปีนี้ จึงมุ่งนำเสนอผ่านแนวคิด การสร้างชุมชนที่พร้อมต่อสภาพภูมิอากาศ หรือ “Building Climate-Ready Communities” เพื่อนำวิทยาศาสตร์เข้ามาใกล้ตัวกับสังคมมากยิ่งขึ้น ด้วยการนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาและข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ให้สังคมได้ตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนโลกนี้

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Date

Nov 10 2022

Time

All Day

More Info

Read More
Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *