fbpx
Philosophy

World Philosophy Day

ปรัชญา เป็นหนึ่งในสาขาการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งความเป็นจริงและสิ่งที่เป็นอยู่ อะไรที่ต้องรู้ อะไรที่เป็นสิ่งหรือการกระทำที่ผิด อะไรที่เป็นสิ่งหรือการกระทำที่ถูก รากคำศัพท์มาจากภาษากรีกโบราณคำว่า phílosophía หมายถึง ความรักในความรู้ (the love of wisdom) ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่สุดของกระบวนความคิดของมนุษย์เพื่อให้เข้าใจถึงสิ่งที่มีความหมายในชีวิตมาก ๆ

วันปรัชญาสากล เกิดขึ้นครั้งแรกในปี 2002 โดย องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO, the UN Educational, Scientific and Cultural Organization) มีเป้าหมายสำคัญเพื่อ

 1. ย้ำถึงพันธสัญญาระดับชาติ ภูมิภาค และนานาชาติว่าด้วยเรื่องปรัชญา
 2. ให้การสนับสนุนการวิเคราะห์ ศึกษา วิจัยด้านปรัชญาและประเด็นร่วมสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับการดำรงชีวิตในปัจจุบัน
 3. สร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของปรัชญาและการใช้เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมโลกสมัยใหม่
 4. ประเมินและเน้นย้ำความสำคัญของการสอนปรัชญาสากลไปทั่วโลก
 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Date

Nov 18 2024

Time

All Day

More Info

Read More
Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *