fbpx

KPIs ที่ต้องมีในงายประชาสัมพันธ์ ปี 2023

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมผู้บริโภคและบริบทของสังคม นักสื่อสารจำเป็นต้องเรียนรู้ ตัวชี้วัดและเครื่องมือวัดผลความสำเร็จที่จะต้องมี ในงานประชาสัมพันธ์ปี 2023 กับ ดลฤดี ไชยสมบัติ และสราวุธ บูรพาพัธ สองผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและการสื่อสาร

ประเด็น KPIs ที่ต้องมีในงายประชาสัมพันธ์ ปี 2023

  • สรุปกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ที่ควรจะต้องมีปี 2023
  • การประเมินผลงานประชาสัมพันธ์และ KPIs ที่ควรจะต้องมีปี 2023

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ที่ https://www.prmatter.com/modernpr

ติดตามรับชมและฟังย้อนหลัง ได้ที่

Youtube : https://www.youtube.com/user/prmatter

Facebook : https://www.facebook.com/prmatter

Apple Podcast : https://podcasts.apple.com/us/podcast/prmatter/id1598084129

Android Podcast : https://anchor.fm/s/773a3dc0/podcast/rss

Spotify : https://open.spotify.com/show/3ZELiOMx4TobEK5eCWWOBP

KPIs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *