Video

การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

สิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรธุรกิจเอกชนและรัฐในการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะด้าน ภาษาเพื่อการสื่อสาร องค์ประกอบและรายละเอียดที่สำคัญต่อการเติบโตและเข้าสู่การแข่งขันในตลาดอาเซียนที่จำเป็นต้องทราบ