ทิศทางและแนวโน้มสื่อสังคมออนไลน์ : Social Media Trend 2014

โลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เทคโนโลยีเติบโตอย่างก้าวกระโดด ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคและรูปแบบการสื่อสาร 4 ปรากฎการณ์ที่มาแน่ในวงการ Socia Media ได้แก่ จ่ายเพื่อเล่น, Twitter เติบโตขึ้น, News feed นำเสนอในรูปแบบข่าวสารมากขึ้น, App ต่าง ๆ จะมาไว และไปไว และสุดท้าย …

บทเรียนสำคัญในงานประชาสัมพันธ์กับสื่อสังคมออนไลน์ปี 2556

ท่ามกระแสสังคมและการเมืองไทยปัจจุบัน เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน วันนี้ จึงขอหลบมุมมาศึกษาสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของการใช้สื่อเพื่องานประชาสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา ทำให้ค้นพบเรื่องราวที่นักประชาสัมพันธ์ควรพึงระลึกและเตรียมตัวไว้ดังนี้