สัมมนาฟรี! AI: Shape the Future 22 มิ.ย.นี้ ลงทะเบียนด่วน 0 845

สัมมนาฟรี! AI: Shape the Future วิเคราะห์โอกาส ความท้าทาย และการประยุกต์ใช้งาน 22 มิ.ย.นี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ลงทะเบียนได้ที่ www.CommartThailand.com

เออาร์ไอพีเชิญผู้ประกอบการ SME ร่วมงานสัมมนาเพื่อก้าวทัน Artificial Intelligence หรือ AI นวัตกรรมที่กำลังเปลี่ยนโฉมโลก และการนำ AI มาปรับใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจ ห้ามพลาด หากคุณคือ SME ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ ที่ต้องการอัพเดทและมองหาโซลูชันเกี่ยวกับ AI

พบกับงาน “AI: Shape the Future” ฟังทรรศนะจากตัวแทนองค์กรชั้นนำ ที่จะชี้ให้เห็นถึงโอกาส ความท้าทายและการนำ AI มาปรับใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

กำหนดการงานสัมมนา “AI: Shape the Future”

12.00 – 13.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

13.00 – 13.30 น. เรื่อง “Unlocking the Business Opportunity of AI” AI กับโอกาสธุรกิจใหม่ของผู้ประกอบการไทย โดย ดร. ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย กรรมการสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

13.30 – 14.00 น. เรื่อง “Driving Business Value with AI and IoT” เพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจและบริการด้วย AI และ IoT โดย คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์ นายกสมาคมไทยไอโอที

14.00-15.30 น. เสวนาพิเศษ เรื่อง “AI: Shape the Future” การนำ AI ที่นับวันจะมีบทบาทสำคัญมาปรับใช้จริงในการพัฒนาธุรกิจ ฟังทรรศนะจากตัวแทนองค์กรชั้นนำ อาทิ

– การนำ AI มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านโลจิสติกส์และบริหารคลังสินค้า ตัวแทนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
– การใช้ประโยขน์จาก AI ของ Google เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจ ดร.ธนชาตย์ ฤทธิ์บำรุง ผู้เชี่ยวชาญด้าน Data analytics
– การใช้เทคโนโลยีล่าสุดจาก AI ยกระดับธุรกิจ เช่น Face Detect และ Chatbot คุณปริญญ์ บุญดีสกุลโชค
– ความปลอดภัยเมื่อนำ AI และ IOT มาใช้ในธุรกิจ คุณวิทยา จันทร์เมฆา Network Security Architect

อย่าพลาดงานสัมมนา “AI: Shape the Future” โอกาส ความท้าทายและการนำ AI มาปรับใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เข้าฟังฟรี ลงทะเบียนได้ที่ www.CommartThailand.com และ Facebook: CommartThailand

งานสัมมนา “AI: Shape the Future” จัดโดย COMMART, COMTODAY, E LEADER ในเครือ บมจ.เออาร์ไอพี ผู้สนับสนุน ThaiBev, Microsoft สื่อสนับสนุน MRT, Epson

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ชวนชมการประกวดวงโยธวาทิตชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2562 0 4932

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญร่วมชื่นชมความสามารถ และเป็นกำลังใจให้เด็กและเยาวชนไทย ในการประกวดวงโยธวาทิตชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2562 ในวันที่ 17-20 มกราคม 2562 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ ร่วมสร้างพลัง และแรงบันดาลใจให้เด็กไทยก้าวไกลสู่สากล

 

ซินเจนทา ประกาศแผนความยั่งยืนธุรกิจปี 62 0 5107

ซินเจนทา ประกาศแผนความยั่งยืนธุรกิจปี 62 สอดรับองค์การสหประชาชาติ มุ่งสร้างอาหารปลอดภัยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ซินเจนทา ตอกย้ำจุดยืนตามแนวคิดองค์การสหประชาชาติ เดินหน้าส่งเสริมเกษตรกรผลิตอาหารปลอดภัยป้อนประชากรโลก ควบคู่กับการดูแลรักษาโลก พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการสร้างอุดมการณ์เดียวกัน

นางสาววัชรีภรณ์ พันธุ์ภูมิพฤกษ์ หมอพืชและผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนธุรกิจ ประเทศไทย บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด หรือ ซินเจนทา บริษัทชั้นนำนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ด้านเกษตรและอาหาร เปิดเผยว่า ในปี 2562 บริษัทฯ วางแนวทางการดำเนินธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน ด้วยการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร และเทคโนโลยีการอารักขาพืชส่งเสริมและสนับสนุนให้กับภาคการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง เหมาะสม เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และช่วยรักษาสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้ดีขึ้น อาทิ คุณภาพดินและน้ำ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เดินหน้าขับเคลื่อนแผนการเติบโตเชิงบวก ( The Good Growth Plan) ที่ได้ดำเนินงานไปในปีที่ผ่านมา นำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในปีนี้อีกด้วย

สำหรับแผนการเติบโตเชิงบวก ( The Good Growth Plan) ของซินเจนทา ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้ 1. การเพิ่มศักยภาพผลผลิต โดยการใช้พื้นที่และน้ำเท่าเดิม 2. การรักษาพื้นที่เพาะปลูกให้มีความอุดมสมบูรณ์ 3. การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพให้มีสภาพสมบูรณ์ 4.การเพิ่มความสามารถแก่เกษตรกรรายย่อย 5. การให้ความรู้แก่เกษตรกรให้ใช้สารฯ อย่างปลอดภัย 6. การดูแลสวัสดิการของแรงงานทางภาคการเกษตร

หมอพืช วัชรีภรณ์ กล่าวต่อว่า จากแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีนี้ ยังได้สอดรับกับเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติด้วยเช่นกัน เพื่อพัฒนาให้ครบทุกมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยทางซินเจนทาเอง มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งเราเชื่อมั่นว่า แผนการดำเนินงานดังกล่าว ไม่เพียงแต่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถผลิตอาหารปลอดภัยให้เพียงพอกับความต้องการของประชากรโลกได้เท่านั้น แต่ยังช่วยปกป้องรักษาโลกของเราให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี และเกษตรกรต้องมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วย

“ในปีนี้ เราได้วางแผนที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคเกษตรกร ผู้ประกอบการอาหาร ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร องค์กรไม่แสวงผลกำไร และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างอุดมการณ์ร่วมกันในการพัฒนาภาคการเกษตร อีกทั้งยังพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ในการพัฒนาภาคการเกษตรให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการรักษาโลกต่อไป” หมอพืช วัชรีภรณ์ กล่าวสรุป