fbpx

เปิด “ศูนย์เรียนรู้พันธุ์ปลาน้ำจืด” ชั้นใต้ดินแห่งแรกในไทย

องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย เปิดเยี่ยมชมระบบการบำบัดน้ำเสียใต้ดิน “ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ” พื้นที่ใต้ดินเป็นศูนย์การเรียนรู้จัดแสดงอควาเรียมพันธุ์ปลาน้ำจืดแห่งแรกในไทย

นายพรพจน์ เพ็ญพาส ประธานกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย พร้อมด้วย นายปริญญา ยมะสมิต และนายมงคล วัลยะเสวี คณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ โดยมีนายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสียให้การต้อนรับ 

องค์การจัดการน้ำเสีย

นายพรพจน์ เพ็ญพาส ประธานกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย เปิดเผยว่า “ตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดการน้ำเสียชุมชน โดยกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้องค์การจัดการน้ำเสีย และองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ จังหวัดนนทบุรี ตามข้อตกลงร่วมกันในการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม เพื่อดำเนินการแก้ไขน้ำเสียในพื้นที่ที่มีคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมและส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ โดยได้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 และเปิดเดินระบบและบริหารจัดการตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 เป็นต้นมา”

องค์การจัดการน้ำเสีย

“ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ ตั้งอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ในพื้นที่ 1 ไร่ สามารถบำบัดน้ำเสีย 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รองรับน้ำเสียจากชุมชนในพื้นที่ตำบลลำโพ หมู่ 5 หมู่ 7 และหมู่ 8 ออกแบบการก่อสร้างให้เป็นโครงสร้างคอนกรีตฝังอยู่ใต้ดิน ด้านบนจะทำเป็นสถานที่สำหรับให้ประชาชนและเยาวชนได้มาใช้ประโยชน์ ส่วนด้านล่างจะมีการบำบัดน้ำเสียอยู่ใต้ดินซึ่งจะสามารถมองเห็นกระบวนการบำบัดน้ำเสียผ่านผนังอะคริลิคแบบใส และจัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดในรูปแบบพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ (Aquarium)”

องค์การจัดการน้ำเสีย

“นอกจากการบำบัดน้ำเสียก่อนคืนสู่ธรรมชาติแล้ว ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำแห่งนี้ยังมีประโยชน์ต่อประชาชนและเยาวชน ทั้งการเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งจะสามารถมองเห็นกระบวนการบำบัดน้ำเสียตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่จะได้เห็นการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการเรียนรู้การใช้พลังงานทดแทน โดยผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยแผงโซลาร์เซลล์เพื่อใช้กับเครื่องจักรอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสีย องค์การจัดการน้ำเสีย คาดหวังว่าศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ จะเป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับประชาชน เยาวชนในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียง เป็นต้นแบบของการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียให้อยู่ร่วมกับประชาชนได้เป็นอย่างดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *