fbpx

เปิดผลการจ้างงานและเงินเดือนนักประชาสัมพันธ์ 2024

เปิดผลการศึกษาการจ้างเงินเดือนและฐานเงินเดือนนักประชาสัมพันธ์ 2024 จาก 2 การสำรวจล่าสุด Thailand Salary Guide 2024 โดย Adecco และ รายงานการจ้างงาน ผลตอบแทน และสวัสดิการปี 2567 โดย JobsDB by Seek

เงินเดือนนักประชาสัมพันธ์

ภาพรวมการจ้างงาน

ภาพรวมการจ้างงานเมื่อพิจารณาจากตำแหน่งงาน กลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร การตลาด และการสร้างแบรนด์ มีแนวโน้มสดใส เป็นที่ต้องการของตลาดสูงถึง 24% ในปีที่ผ่านมา (2023) และเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า (2022) ถือว่าเติบโตขึ้นเท่าตัว เพราะปีก่อนหน้ามีอัตราการว่าจ้างเพียง 12% เท่านั้น

เงินเดือนนักประชาสัมพันธ์

กลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร การตลาด และการสร้างแบรนด์ มีแนวโน้มการจ้างงานในปัจจุบันและอนาคต ติด 5 อันดับแรกของบริษัทที่จ้างงานในปี 2566

โดยตำแหน่งที่มีการว่าจ้างสูงสุดเรียงตามลำดับได้แก่

ตําแหน่งธุรการและทรัพยากรบุคคล ตําแหน่งบัญชี ครองตําแหน่งสูงสุด 2 อันดับแรกที่ 42%

ในขณะที่ตําแหน่งงานเข้าใหม่ที่อยู่ใน 5 อันดับแรก คือ ตําแหน่ง งานขายและพัฒนาธุรกิจ (30%) ตามด้วย กลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร การตลาด และการสร้างแบรนด์ (24%) และวิศวกร (20%)

ภาพรวมการเลิกจ้างงาน

ภาพรวมการเลิกจ้างงานเมื่อพิจารณาจากตำแหน่งงาน กลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร การตลาด และการสร้างแบรนด์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีก่อนหน้า (2022) ไม่พบการเลิกจ้างงานในกลุ่มนี้ แต่ในปีที่ผ่าน (2023) กลับถูกเลิกจ้างสูงขึ้นเป็นอันดับ 5 คิดเป็น 12%

เงินเดือนนักประชาสัมพันธ์

ในปี 2023 บริษัทที่ลดจำนวนพนักงานลง คิดเป็น 19% โดย 5 อันดับแรกของตำแหน่งงานที่ได้รับผลกระทบ ส่วนใหญ่จะคล้ายกับปีก่อนหน้า (2022)

โดยตําแหน่งงานที่ถูกเลิกจ้างสูงสุด คือ การขายและพัฒนาธุรกิจ คิดเป็น 27% เพิ่มขึ น 17% จากปีก่อนหน้า (2022) ในขณะเดียวกัน ตําแหน่งงานเข้าใหม่ที่ถูกเลิกจ้างมากที่สุดเป็น 5 อันดับแรก ได้แก่

ตําแหน่งธุรการและทรัพยากรบุคคล (26%) ตำแหน่งการบริการลูกค้า (19%) ตำแหน่งบัญชี (14%) กลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร การตลาด และการสร้างแบรนด์ (12%)

ภาพรวมฐานเงินเดือนนักประชาสัมพันธ์

สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจจากผลสำรวจ พบว่า ภาพรวมฐานเงินเดือนของนักประชาสัมพันธ์สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ (0-3 ปี) ไม่มีในรายงาน อาจแปลความหมายได้หลายประการ ตั้งแต่ ไม่มีการรับสมัครตำแหน่งงานสำหรับนักศึกษาจบใหม่ หรือกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามจากอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่มีการเปิดรับสมัคร หรือไม่มีกลุ่มตัวอย่างในสาขาดังกล่าวตอบแบบสอบถาม

ทั้งนี้ สิ่งที่องค์กรหรือผู้ว่าจ้างกำลังต้องการเป็นอย่างมากจากผู้สมัครในสาขานักประชาสัมพันธ์ คือ ทักษะและความเชี่ยวชาญ 69% มีประสบการณ์ 61% สามารถแก้ไขปัญหาได้ 58% ขณะเดียวกัน สิ่งที่องค์กรหรือผู้ว่าจ้างพบเจอจากกลุ่มผู้สมัครงานส่วนใหญ่ ได้แก่ ขาดทัศนคติแบบมืออาชีพ 63% ทักษะทางสังคม (Soft Skill) เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการประสานงาน 58% ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่สมัคร 52% ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค (Hard Skill) ทั้งในด้านวิชาการและการปฏิบัติ 51%

เงินเดือนนักประชาสัมพันธ์

ภาพรวมฐานเงินเดือนของนักประชาสัมพันธ์สำหรับผู้มีประสบการณ์ 3-7 ปี มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น อยู่ระหว่าง 70,000-120,000 บาท ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการและที่ปรึกษา เมื่อเปรียบเทียบจากผลสำรวจปี 2021 ที่มีอัตราเงินเดือนเพียง 40,000-60,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจหรืออุตสาหกรรมจะมีฐานเงินเดือนที่ต่างกันไป

อุตสาหกรรมหนักหรือการผลิต: เงินเดือนอยู่ระหว่าง 80,000-120,000 บาท

ธุรกิจ FMCG (Fast-Moving Consumer Goods): เงินเดือนอยู่ระหว่าง 30,000-80,000 บาท

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือก่อสร้าง: เงินเดือนอยู่ระหว่าง 50,000-70,000 บาท

ภาพรวมฐานเงินเดือนของนักประชาสัมพันธ์สำหรับผู้มีประสบการณ์มากกว่า 7 ปี จะมีอัตราเงินเดือนที่สูงขึ้นจากผู้มีประสบการณ์ 3-7 ปี ประมาณ 25% จนสูงถึงเท่าตัว ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ

  • อุตสาหกรรมหนักหรือการผลิต: เงินเดือนอยู่ระหว่าง 100,000-150,000 บาท
  • ธุรกิจ FMCG (Fast-Moving Consumer Goods): เงินเดือนอยู่ระหว่าง 80,000-150,000 บาท
  • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือก่อสร้าง: เงินเดือนอยู่ระหว่าง 70,000-100,000 บาท

จากผลสำรวจจะพบว่า นักประชาสัมพันธ์ในกลุ่มธุรกิจ FMCG มีอัตราเงินเดือนเพิ่มสูงขึ้นเท่าตัว เมื่อผู้สมัครมีประสบการณ์การทำงานที่มากขึ้น แล้วในกลุ่มธุรกิจนี้มีอะไรบ้าง หลายคนอาจมีคำถาม จึงขออธิบายดังนี้

ธุรกิจ FMCG ใช้เรียกสินค้าอุปโภคบริโภคที่ถูกซื้อมาและขายไปอย่างรวดเร็ว มีต้นทุนค่อนข้างต่ำ และเข้าถึงผู้บริโภคได้ในวงกว้าง มักจะเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 และการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นหมวดหมู่คร่าวๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย (Personal Care & Cosmetics) ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Health & Wellness) ผลิตภัณฑ์สำหรับครัวเรือน (Home Care) ผลิตภัณฑ์สำนักงาน (Office and School Supplies) ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า แฟชั่นและเครื่องประดับ (Fashion & Accessories) ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า (Consumer Electronics)

ปี 2024 ธุรกิจด้านประชาสัมพันธ์และสื่อมีแนวโน้มเติบโตขึ้น

ท้ายที่สุด ผลการสำรวจล่าสุดพบว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจด้านประชาสัมพันธ์และสื่อ 57% มองว่าโอกาสเติบโตในปี 2024 มีสูงขึ้น แต่มีบางส่วน 38% มองว่าการเติบโตในธุรกิจอาจมีจำกัดหรือทรงตัว และมีเพียงส่วนน้อย 5% มองว่าจำเป็นต้องลดขนาดธุรกิจหรือองค์กรลง

ขอบคุณข้อมูลผลการสำรวจจาก Adecco และ JobsDB

เรียบเรียงโดย

sarawut burapapat

สราวุธ บูรพาพัธ

สราวุ​ธ เป็นที่ปรึกษาด้านการสื่อสารให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง มีประสบการณ์ด้านการสื่อสารในธุรกิจพลังงาน สินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจความงาม ธุรกิจบริการ และศูนย์การเรียนรู้ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติกว่า 20 ปี มีความเชี่ยวชาญในการวางแผนการสื่อสารแบบองค์รวม เพื่อสนับสนุนแผนการตลาดหรือสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร รวมทั้ง บริหารจัดการสื่อสารภาวะวิกฤต

จบการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *